تبلیغات
شکار در ارومیه - قانون شکار و صید

شکار در ارومیه

شکار و طبیعت ارومیه


تاریخ:یکشنبه 25 فروردین 1392-12:49 ق.ظ

قانون شکار و صید

سلام
قانون شکار و صید...
( 1346 / 3 / ( مصوب 16
* ( 1375 / 9 / 1353 و 25 / 10 / ( با اصلاحات مصوب 30
ماده 1 برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان حفاظت محیطزیست تشکیل میشود،
سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیطزیست است.
ماده 2 لغو شده است.
ماده 3 شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف (بطور ضمنی لغو شده است.)
ب تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق
حفاظت شده و قرقهای اختصاصی
پ تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار وصید
ت تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و
جانوران زیانکار
ث لغو شده است.
ج لغو شده است.
چ تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان
ماده 4 مصوبات شواریعالی حفاظت محیطزیست در حدود وظایف و اختیارات مذکور در این ماده
بیست روز پس از درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازمالاجر است.
سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی
برساند.
ماده 5 لغو شده است.
ماده 6 وظائف سازمان بقرار زیر است:
الف اجرای مصوبات شورایعالی در حدود مقررات ماده 3 این قانون
ب تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون
پ حفظ و نگهداری شکارگاهها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و
تشنگی و صید و شکار بیرویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و
سیل و طغیان رودخانهها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
ت فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی
ث کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی
ج بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی
چ ایجاد پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و موزههای حیوان شناسی
ح تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچهها جهت پرورش
ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمائیهای فنی
خ تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع
طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه
د همکاری با سازمانهای مربوط به جنگل و مراتع و خاك و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور
ذ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بینالمللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر
در حدود تعهدات متقابل
ماده 7 خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی
ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافتهاند با کسب پروانه و یا
اجازه از سازمان مجاز میباشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست
کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در معرض خطر انقراض ثبت شدهاند با رعایت مقررات
کنوانسیون مذکور صورت میگیرد. سازمان میتواند گونههایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور
وارد شدهاند ضبط و در صورت لزوم با هزینه واردکننده به کشور مبدا عودت دهد.
ماده 8 سازمان میتواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:
الف جمعآوری نمونههای جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا
انجام فعالیتهای مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاههای تندیس آرائی.
ب دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغها آسیب میرسانند.
ج صید برخی از گونههای آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه
رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.
د تقدیر از کسانیکه به تشخیص رئیس سازمان، خدمات مؤثری در مورد حفاظت از حیات وحش و
حمایت از اهداف سازمان به عمل آوردهاند.
تبصره وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیطزیست منظور شده منافی با
اختیارات و وظائف شرکت سهامی شیلات ایران نمیباشد.
ماده 9 چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده
نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد میشود
جلوگیری به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تأمین
خواهد شد همچنین سازمان میتواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن
زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.
ماده 10 هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصدهزار( 100000 ) تا یک میلیون
1000000 )ریال یا حبس از یک ماه تاشش ماه محکوم میشود: )
الف شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه
ب شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه
ج حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا
مجوز از سازمان
د از بین بردن رستنیها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوتهکنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت
شده و پناهگاههای حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق
ماده 11 هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا سهمیلیون
ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم میشود:
الف شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر
ب مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیتها و ممنوعیتهایی که سازمان در
حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی
ج شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران
د تخریب چشمهها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش
ه اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده ( 7) این قانون به صورت غیرمجاز
ماده 12 هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از
یک میلیون و پانصدهزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم میشود:
الف شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه
ب شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید
غیرمجاز در رودخانههای حفاظت شده
ج از بین بردن رستنیها و تعلیف و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و
فعالیت غیر مجاز در این گونه مناطق
د آلوده نمودن آب رودخانهها، دریاچهها و تالابهای حفاظت شده، چشمهها و آبشخورها به موادی که
باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
ماده 13 هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی
از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیستمیلیون ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم
میشود.
الف شکار جانوران وحشی کمیاب ودر معرض خطرانقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی،
یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ
ب شکار در پارکهای ملی
ج شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به
صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته
جمعی
د مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر
نفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیطزیست آنان شود.
ه ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت
شده یا پناهگاههای حیات وحش بر اثر بیمبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیطزیست و یا تخلف از
نظامات دولتی
تبصره 1 در صورت ایجاد آتش سوزی عمدی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی، مرتکب به
مجازاتهای مقرر در ماده( 675 ) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره 2 هرکس مبارت به زندهگیری، شکار،خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از
قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این
ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 14 وسائل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری
و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلتهایی
که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار میدهند توسط سازمان توقیف و
این وسائل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و
دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف میکند.
ماده 15 شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات میباشد و
مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 16 در صورت تکرار جرائم پیشبینی شده در مواد 11 و 12 این قانون مرتکب به اشد مجازات
محکوم خواهد شد.
ماده 17 وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل
پرداخت میشود.
حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت
محیطزیست خواهند بود.
ماده 18 در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.
ماده 19 لغو شده است.
ماده 20 در صورتی که گزارش مأمور سازمان برخلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی
که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.
ماده 21 هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم
مشارکت یا معاونت داشته باشند، بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر دراین قانون محکوم خواهند
شد.
ماده 22 در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات
شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده 23 سازمان برای حفظ نسل و بررسیهای علمی و پیشگیری از سرایت امراض عمومی و نظایر
آن در موارد اقتضاء اقدام لازم بعمل خواهد آورد.
ماده 24 در مواردیکه بنابر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنیها
ضرورت داشته باشد سازمان حفاظت محیطزیست با موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام خواهد
نمود.
ماده 25 جنگلهایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهرهبرداری از آنها بوسیله سازمان جنگلها و مراتع
کشور بعمل میآید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرحهای جنگلداری بهرهبرداری از آنها به
اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است تاانقضاء مدت اجرای طرح نمیتوان به مناطق حفاظت شده
یا پارك ملی اختصاص داد.
ماده 26 سازمان جنگلهاو مراتع کشور موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهرهبرداری نظر سازمان
را در مورد اجرای طرحهای مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارك ملی خواستار شود ولی
پس از اعلام نظر نمیتوان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده
یا پارك ملی اعلام کرد.
ماده 27 در مواردیکه سازمان حفاظت محیطزیست بخواهد جنگلهای قابل بهرهبرداری را بعنوان
مناطق حفاظت شده و یا پارك ملی اعلام کند، باید قبلاً موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور را جلب
نماید.
ماده 28 آییننامههای اجرائی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
آییننامههای مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:
الف تعاریف شکار و صید و حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار و پارك ملی و منطقه حفاظت شده
وقرق اختصاصی
ب تعیین مقررات مربوط به پارك ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی
پ تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش عرضه و نگهداری جانوران وحشی و همچنین
تکثیر و پرورش و واردات وصادرات آنها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور
ت تعیین نحوه همکاری وزارتخانهها و سایر سازمانهای وابسته به دولت با سازمان
ث تعیین انواع پروانههای مذکور در ماده 7 این قانون و شرایط صدور آن
ماده 29 امور مربوط به صید در رودخانههایی که به دریای خزر میریزند تا مسافتی از مصب هر یک
از رودخانهها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت محیطزیست
تعیین میگردد و همچنین امور مربوط به صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان ومرداب انزلی از
شمول مقررات مربوط به صید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. شرکت سهامی شیلات ایران و
شرکت سهامی شیلات جنوب وظائف مربوطه را طبق قوانین و مقررات خود عهدهدار خواهند بود.
ماده 30 وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانههای شکار و صید
و ضرر و زیان که به موجب بند(الف) ماده ( 45 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد
شد به حساب خاصی نزد خزانهداری کل واریز میشود.
سازمان برنامه بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاددرصد( 70 %)آن را بطور جداگانه در بودجه
سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمین
هزینههای مربوط به اجرای ماده ( 9) قانون شکار و صید مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن شود.
ماده 31 قانون صید و شکار مصوب اسفند 1335 ملغی است.
ماده 32 از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیطزیست از لحاظ استخدامی تابع
قانون استخدامی کشوری خواهند بود.
تبصره 1 نحوه اجرای ضوابط قانون استخدامی کشوری و تبدیل وضع استخدامی فعلی سازمان
حفاظت محیطزیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ
بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی آنان طبق آییننامهای خواهد
بود که توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور
به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تعاریف
ماده 1 سازمان حفاظت محیطزیست و شورایعالی حفاظت محیطزیست در این آییننامه به ترتیب
سازمان و شورایعالی نامیده میشوند.
ماده 2 پارك ملی به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشههای طبیعی و
اراضی جنگلی و دشت و آب وکوهستان اطلاق میشود که نمایانگر نمونههای برجستهای از مظاهر
طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط
مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنیها در شرایط کاملاً طبیعی تحت حفاظت قرار
میگیرد.
ماده 3 آثار طبیعی ملی عبارتند از پدیدههای نمونه و نادر گیاهی، حیوانی، اشکال یا مناظر کم نظیر و
کیفیات ویژه طبیعی زمین یا درختان کهنسال یادگار تاریخی میباشند که با منظور داشتن محدوده
متناسبی تحت حفاظت قرار میگیرد.
ماده 4 پناهگاه حیات وحش به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشههای
طبیعی و اراضی جنگلی
و دشت و آب و کوهستان اطلاق میشود که دارای زیستگاه طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاصی برای
جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ و یا احیاء این زیستگاهها تحت حفاظت قرار میگیرد.
ماده 5 منطقه حفاظت شده به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و
کوهستان اطلاق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیاء
رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار میگیرد.
فصل دوم
مقررات مربوط به پارك ملی آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده
ماده 6 هرگونه پیشنهاد برای تعیین مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی
محیطزیست به پیشنهاد سازمان و با رعایت شرایط ذیل صورت میگیرد:
الف مشخصنمودن حدود دقیق منطقه مورد نظر و ارائه نقشه آن در مقیاس مناسب.
ب توجیه پیشنهاد و تطبیق وضع طبیعی منطقه پیشنهادی با تعاریف مربوط به هر منطقه.
ماده 7 تیراندازی و شکار در پارکهای ملی ممنوع است. در موارد استثنایی که مقتضیات حفظ نسل
جانوران وحشی ایجاب نماید سازمان میتواند توسط مأمورین خود بر حسب مورد اقدامات لازم معمول
دارد.
تبصره شکار قوچ و میش در جزیره کبودان (قویون داغی) واقع در پارك ملی دریاچه ارومیه از
ممنوعیت مقرر در این ماده مستثنی است.
ماده 8 تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته کنی و تجاوز و تخریب محیطزیست و به طور کلی هر عملی
که موجب از بین رفتن رستنیها و تغییر اکوسیستم باشد در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع
است. در موارد ضروری به منظور حفظ حیات جنگل و بهسازی پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی یا
مطالعات علمی و زمینشناسی مجاز بر حسب مورد با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور یا سازمان حفاظت محیطزیست و یا مؤسسات و یا
شخصذیربط اقدام خواهد شد.
تبصره احشام وارد شده در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی توسط مأمورین سازمان از این مناطق
اخراج و متخلف یا متخلفان مربوط طبق مقررات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ماده 9 تجدید یا تمدید پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری صادره برای معادن واقع در پارکهای ملی و
آثار طبیعی ملی ممنوع میباشد.
ماده 10 ورود به مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و عبور از آنها
به استثنای جادههای عمومی تابع دستورالعمل سازمان خواهد بود.
ماده 11 قطع اشجار و بوتهکنی و تجاوز و تخریب محیطزیست و خارزنی و ذغالگیری و به طور کلی
هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها و تغییر اکوسیستم شود در پناهگاههای حیات وحش و
مناطق حفاظت شده که اراضی آن متعلق به دولت باشد بدون اجازه ممنوع است.
تبصره ( 1) اجرای طرحهای مجاز صنعتی و معدنی در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت
شده با رعایت مقررات مربوط از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ( 2) تعلیف احشام از لحاظ کمیت و کیفیت در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت
شده تابع ضوابطی است که با توافق سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره ( 3) ورود و تعلیف احشام بدون پروانه یا زاید بر پروانه در پناهگاههای حیات وحش و مناطق
حفاظت شده برخلاف مقررات موضوع این ماده ممنوع میباشد اینگونه احشام توسط مأمورین سازمان از
منطقه اخراج و با متخلف یا متخلفان مربوط طبق مقررات عمل خواهد شد.
تبصره 4 مبادرت به شکار یا صید در پناهگاههای حیات وحش و مناطق و رودخانههای حفاظت شده
موکول به تحصیل پروانه ویژه از سازمان میباشد.
ماده 12 - وزارتخانه ها و مسسات و شرکتهای دولتی با موافقت شازمان مجازند مطالعات و بررسیها و
عملیات مورد نیاز را در حدود وظایف قانونی خاص خود در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات
وحش انجام دهند .
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید
( 30/1/ 29 هیات وزیران و اصلاحیه 1374 /10/ ( مصوب 1346
فصل اول
تعاریف
ماده 1 جانوران وحشی به شرح زیر طبقهبندی میشوند:
الف پستانداران وحشی.
ب پرندگان وحشی.
پ خزندگان وحشی.
ت آبزیان.
ماده 2 شکار عبارت است از تیر اندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی یا کشتن یا گرفتن
یا تعقیب کردن آنها به هر کیفیت و وسیله و طریق.
ماده 3 صید عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید به هر کیفیت و وسیله و طریق یا
تیراندازی به آنها.
ماده 4 منظور از حیوانات حمایت شده جانوران وحشی هستند که در شرف تکثیر یا در معرض خطر و
یا نادر و نافع باشند.
ماده 5 جانوران زیانکار جانوران وحشی هستند که به مزارع و باغات و سایر حیوانات زیان و آسیب
میرسانند.
ماده 6 حذف شده است.
ماده 7 حذف شده است.
ماده 8 حذف شده است.
ماده 9 قرق اختصاصی به محدودهای از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و کوهستان و زمینهای بایر
یا دایر اطلاق میشود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط
به حفظ و تکثیر و بهرهبرداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیتدار وزارت
منابع طبیعی از طرف سازمان حفاظت محیطزیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی
واگذار میگردد.
فصل دوم
مقررات مربوط به پارك ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی
ماده 10 حذف شده است.
ماده 11 حذف شده است.
ماده 12 حذف شده است.
ماده 13 حذف شده است.
ماده 14 حذف شده است.
ماده 15 شرایط و مقررات شکار و صید در مناطق حفاظت شده، هر سال از طرف سازمان تعیین و
اعلام خواهد شد.
ماده 16 حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرقهای اختصاصی از طرف شورایعالی حفاظت محیطزیست
تعیین میشود.
فصل سوم
پروانههای شکار و صید و شرایط صدور آن
ماده 17 پروانههای شکار و صید مذکور در قانون به صورت پروانههای عادی و ویژه و انتفاعی صادر
میگردد.
ماده 18 پروانه عادی شکار و صید برای مواردی است که مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای
چهارگانه زیر نباشد:
الف محدودیت و ممنوعیت زمانی. (فصول و ساعات)
ب محدودیت و ممنوعیت مکانی. (پارك ملی منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی)
ج محدودیت و ممنوعیت نوعی. (حیوانات حمایت شده)
د محدودیت و ممنوعیت طریقی. (انواع اسلحه و مهمات و طرق و وسایل)
ماده 19 پروانههای عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار پستانداران و پرندگان و خزندگان
وحشی و آبزیان قابل صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر میگردد. شکار در مناطق
حفاظت شده و قرق اختصاصی و همچنین شکار حیوانات حمایت شده با پروانه عادی ممنوع است.
ماده 20 برای شکار در پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرق اختصاصی و همچنین شکار
حیوانات حمایت شده پروانه ویژه صادر میگردد.
ماده 21 پروانههای انتفاعی بر حسب مورد برای شکار و صید که جنبه حرفهای یا کسب یا تجارت
داشته باشد و همچنین برای پرورش و تکثیر و خرید و فروش و صدور حیوانات قابل شکار و صید و
اجزای آن صادر میشود.
ماده 22 حذف شده است.
فصل چهارم
سازمان
ماده 23 حذف شده است.
ماده 24 حذف شده است.
ماده 25 حذف شده است.
فصل پنجم
نحوه همکاری وزارتخانهها و سایر سازمانهای وابسته به دولت با سازمان حفاظت محیطزیست
ماده 26 وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت باید در مواردی که سازمان
حفاظت محیطزیست تشخیص دهد طرحهای مربوط به سدسازی کانالسازی تغییر و انحراف مسیر
رودخانهها ساختمان پلها قطع جنگل اجاره مراتع دولتی دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ
حفظ نسل جانوران وحشی زیانآور است، نظر سازمان مزبور را در حدود امکان مورد توجه قرار دهند.
ماده 27 وزارت آموزش و پرورش و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و فرهنگی کشور با سازمان
برای تأسیس موزههای تاریخ طبیعی و حیوانشناسی و تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی حمایت
حیوانات، همکاری خواهند نمود.
ماده 28 سازمان تذکر لازم به مقامات صلاحیتدار در مورد منع و محدودیت ورود و خرید و فروش و
استعمال هرگونه اسلحه و مهمات شکاری و اجزای آن و همچنین سایر وسایل شکار و صید را که برای
حفظ نسل جانوران وحشی مضر تشخیص دهد، خواهد داد و مقامات مذکور با رعایت مقررات قانون و
حقوق اشخاص همکاری لازم را با سازمان حفاظت محیطزیست خواهند کرد.
ماده 29 مقامات مسوول در صورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانههای حمل اسلحه شکاری
مینمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.
ماده 30 وزارت دفاع و سایر مقامات صلاحیتدار به تقاضای سازمان حفاظت محیطزیست پروانههای
حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند، لغو خواهد نمود.
فصل ششم
مقررات خرید و فروش، عرضه و نگهداری، واردات و صادرات تکثیر و پرورش جانوران وحشی
ماده 31 خرید و فروش عرضه و نگهداری و حمل و صدور کلیه جانوران وحشی زنده و کشته و اجزاء
آنها بدون تحصیل پروانه از سازمان حفاظت محیطزیست ممنوع است به استثنای آنچه از طرف
شورایعالی حفاظت محیطزیست مجاز اعلام شده باشد.
ماده 32 ترخیص حیوانات و پرندگان وحشی زنده و تخم این قبیل پرندگان از گمرك موکول به
موافقت سازمان و ارائه گواهی مبنی بر سالم بودن حیوانات از مقامات صلاحیتدار دامپزشکی مبدأ صدور
است.
ماده 33 تکثیر و پرورش جانوران وحشی و آبزیان با رعایت قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی مستلزم
تحصیل پروانه از سازمان حفاظت محیطزیست است که با توجه به نکات زیر صادر میگردد.
الف محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت و آسایش و ایمنی
عمومی و یا موجب وارد شدن خسارات به جنگلها و مراتع و آلوده شدن آبهای عمومی و همچنین ایجاد
خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای حیوانات و آبزیان باشد.
ب طرح عملیات و نقشه ساختمانها باید مورد تایید سازمان باشد.
ماده 34 سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و آبزیانی که موجب تضعیف نژاد یا
ایجاد خطر برای جانوران وحشی کشور گردد، خودداری خواهد نمود.
ماده 35 دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید رعایت اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم
آلودگی آبها و سایر موارد مندرج در این آییننامه را بنمایند.
ماده 36 رها نمودن حیوانات و پرندگان وحشی تکثیر شده بدون اجازه سازمان ممنوع است.